Contact Us

Lanren Aluminium 


visit us
Office : No.23.4, Jiangnan Av. Nanping, Nanan District, Chongqing City, China 400060

Factory : No.1, Nanping Industrial Zone, Nanchuan District, Chongqing City, China 408422
              email us
Jeremy@lanrenaluminium.com

lanren008@gmail.com

Sam@lanrenaluminium.comCALL US

TEL: +86-23-62912580 / 62611677

 FAX:+86-23-62603711